Kurs zielarz – fitoterapeuta  z zakresem towaroznawstwa

Kurs zielarz – fitoterapeuta z zakresem towaroznawstwa

Międzynarodowa Akademia Medycyny Komplementarnej
organizuje Kurs 
Zielarz – fitoterapeuta
z zakresem towaroznawstwa

REKRUTACJA   http://www.akademiamedycynykomplementarnej.pl/kategorie/rekrutacja
MAMK została objęta Patronatem przez:  Natur Day S.A.

Kod zawodu: 323012

Kurs:
Celem kursu jest przekazanie wiedzy z zakresu kompleksowej oceny jakości surowców i przetworów zielarskich, ich otrzymywania, właściwości farmakologicznych i zastosowania oraz zagadnień dotyczących uprawy roślin leczniczych, ich wykorzystania w kosmetyce i aromaterapii, a także zasad przechowywania produktów zielarskich i rodzajów opakowań stosowanych w ich obrocie. Jako zielarz-fitoterapeuta pozyskuje, przechowuje i sprzedaje zioła, wyroby zielarskie, kosmetyczne oraz suplementy diety; we współpracy z farmaceutami i lekarzami poszukuje i poznaje nowe właściwości roślin leczniczych; określa dawkowanie sporządzanych z nich preparatów, działania niepożądane oraz ich interakcje z lekami syntetycznymi; doradza i stosuje w celach terapeutycznych zioła stosowane w medycynie niekonwencjonalnej (naturalnej); podejmuje terapie alternatywne.

Proponowany kurs kierowany jest przede wszystkim do osób zainteresowanych zdobyciem wiedzy,  umiejętności i kwalifikacji w zakresie towaroznawstwa, zielarstwa-fitoterapii, umożliwiających zatrudnienie m.in. w zakładach przetwórstwa zielarskiego, sklepach specjalistycznych zaopatrzenia medycznego, a także prowadzenie uprawy roślin leczniczych.

Absolwent: 

Na podstawie posiadanych rejestrów Akademia wydaje absolwentom zaświadczenie zgodnie ze wzorem nr 5 Rozporządzenia  Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017, oraz dyplom ukończenia Międzynarodowej Akademii Medycyny Komplementarnej wraz z suplementem. Ukończenie kursu pozwala na wykonywanie zawodu Zielarza-fitoterapeuty w Polsce i za granicą zgodnie z prawem miejscowym.

Kurs uprawnia do pracy w sklepach zielarsko-medycznych. Po ukończeniu każdy z uczestników otrzyma również oddzielnie  zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2009 r. (Dz. U. 2009 Nr 21, poz.118), które potwierdza kwalifikacje niezbędne do wydawania produktów leczniczych w sklepach zielarsko-medycznych.

Podstawa prawna:

Kurs Zielarsko-medyczny na podstawie § 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10 stycznia 2003 r. w sprawie kwalifikacji osób wydających produkty lecznicze w placówkach obrotu poza aptecznego, a także wymogów, jakim powinien odpowiadać lokal i wyposażenie tych placówek oraz punktów aptecznych (Dz.U. z 2003 r., Nr 23 poz. 196). Zatwierdzony przez Ministra Zdrowia w dniu 7 września 2005 sygnatura pisma: MZ-NS-ZM-83-1455-5/MG/05 oraz z kolejnymi aktualizacjami: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2009 (Dz. U. z 2009, Nr 21, poz. 118). Kurs nadaje uprawnienia zawodowe.

Kurs jest przeznaczony dla osób posiadających co najmniej wykształcenie średnie w tym niepełne (ukończona szkoła średnia bez matury). Istnieje możliwość przystąpienia do kursu osób będących w trakcie zdobywania wykształcenia średniego, pod warunkiem, że do momentu zakończenia kursu oraz wydawania  dyplomu będą mogły się okazać wymaganymi dokumentami rejestracyjnymi. Do uczestnictwa w kursie mogą przystąpić osoby posiadające ograniczony stopień upośledzenia ruchowego, nie przeszkadzający w obsłudze klienta. Kurs nie nakłada ograniczeń wiekowych dla osób w nim uczestniczących.

Dla osób posiadających wykształcenie medycznych, kosmetolodzy, kosmetyczki, dietetycy, pracownicy centrów Spa, uzdrowisk, ośrodków turystyki, odnowy biologicznej i rekreacji, absolwenci zdrowia publicznego, osoby zajmujący się promocją zdrowia i zdrowego stylu życia, pracownicy drogerii, osoby planujące otworzyć sklepy ze zdrową żywnością, sklepy zielarsko-medyczne lub drogerie z artykułami zielarskimi i suplementami diety; terapeuci chcący podnieść swoje kwalifikacje w zakresie towaroznawstwa zielarskiego i kosmetycznego; pracownicy firm kosmetycznych; technolodzy i dystrybutorzy suplementów diety, środków dietetycznych, żywności i kosmetyków; wszyscy zainteresowani tematyką

Zadania zawodowe:

Pozyskiwanie ziół i roślin leczniczych przyprawowych i olejkodajnych od plantatorów i zbieraczy ziół: pączków i kory drzew, korzeni, kwiatów oraz liści roślin i ziół dziko rosnących.

Dokonywanie oceny jakości i własności surowców i produktów kosmetycznych, zielarskich oraz suplementów diety i żywności.

Nadzorowanie procesu suszenia ziół i roślin leczniczych oraz dbałość o przestrzeganie norm, jakim powinny odpowiadać poszczególne surowce (tzw. standaryzacja materiału roślinnego).

Określanie, pod kierunkiem farmaceuty lub lekarza, w laboratoriach analitycznych substancji czynnych pomocnych w leczeniu chorób: alkaloidów, saponin, olejków eterycznych, gorczyc, garbników, śluzów, flawonoidów i innych.

Doradzanie klientom w zakupie produktów zielarskich, kosmetyków i suplementów diety zgodnie z informacjami zawartymi w ulotkach załączonych do produktów.

Stałe doskonalenie wiedzy i umiejętności dotyczących właściwości ziół i roślin leczniczych, udział w szkoleniach, seminariach i konferencjach.

Popularyzowanie wiedzy o właściwościach ziół i roślin leczniczych w mediach, prowadzenie szkoleń i kursów, seminariów oraz warsztatów w zakresie medycyny niekonwencjonalnej (naturalnej).

Współpraca z firmami zajmującymi się uprawą i przetwórstwem ziół i roślin leczniczych, z firmami farmaceutycznymi oraz z lekarzami.

Współdziałanie ze służbą zdrowia oraz przedstawicielami medycyny tradycyjnej.

Kwalifikacje zdobyte w  zakresie towaroznawstwa:

Osoby po ukończeniu kursu i zdaniu egzaminu końcowego otrzymują uprawnienia do:

- Prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na prowadzeniu sklepu medyczno — zielarskiego zgodnie z odpowiednimi przepisami.

- Pracy w sklepie medyczno — zielarskim i obsługi klientów tych placówek.

Umiejętności uzyskane w trakcie kursu, umożliwiają przekwalifikowanie się osób mających trudności ze znalezieniem zatrudnienia oraz pozwalają na uruchomienie własnej działalności gospodarczej osobom bezrobotnym.

  1. Zakres przedmiotów:

Farmakologia , Grzyby lecznicze i aromaterapia 10h  dr n. farm. P. Kaczmarczyk + 20godz

Podstawy farmakotoksykologii 10h – mgr farm. J. Kaczmarczyk + 20 godz.

Podstawy receptury zielarskiej, aptecznej i kosmetycznej 10h - mgr farm. Joanna Kaczmarczyk + 20godz

 

Farmakognozja i fitochemia 10h - dr n. farm. P. Kaczmarczyk + 20godz.

Podstawy fitoterapii wybranych schorzeń 10h – lek med. Janusz Wietecha  + 20 godz

Podstawy botaniki farmaceutycznej, w tym zajęcia terenowe 5h+5h (teren) dr n. farm. P. Kaczmarczyk + 20godz

Podstawy anatomii, fizjologii i fizjopatologii człowieka - 25h lek med. Marcin Sowiński + 50 godz.

Medycyna - Mikrobiologia i parazytologia – 10 godz. Lek. med. Marcin Sowiński + 20 godz

Podstawy dietetyki i fizjologii żywienia w tym toksykologia i bezpieczeństwo żywność 10h – Prof. Andrejczuk +20godz.

Marketing zielarsko farmaceutyczny, czyli jak prowadzić sklep zielarski - 5h dr n. farm. P. Kaczmarczyk + 10godz

 

Materiałoznawstwo zielarskie i medyczne 10h - mgr farm. Joanna Kaczmarczyk + 20gdz

 

Udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej 5h  – rat.med.,mgr farm. Marek Molski +10godz.

Warsztaty – 18 godziny plus 30 godz. dydaktycznych. Lek med. Leszek Wietecha.

 

  1. Sposób organizacji kursu:

Edukacja obejmuje 6 zjazdów weekendowe (sobota, niedziela) - 143 godzin lekcyjnych, plus praca dydaktyczna w wymiarze 240 godz. potwierdzona zaliczeniami, łącznie 383 godz. Zajęcia będą odbywać się między innymi w  Sali Wykładowej Muzeum  "Sztygarka" w Dąbrowie Górniczej. Poszczególne wykłady będą łączone w bloki tematyczne. Warunkiem otwarcia Kursu w danym roku będzie zgromadzenie każdej kolejnej  grupy min 20 osób*.

Słuchacz ponosi koszt: 450zł miesięcznie plus wpisowe 200zł plus opłata egzaminacyjna końcowa 300zł. Członkowie Międzynarodowego Stowarzyszenia Medycyny Komplementarnej korzystają z 50zł ulgi -Członkowstwo: http://miedzynarodowestowarzyszenie-medycynykomplementarnej.pl/?page_id=239.

Wydanie duplikatu dokumentów koszt 50zł.

Zgłoszenie uczestnictwa i wpłata wpisowego stanowią rezerwację miejsca na szkolenie. Wpisowe podlega zwrotowi tylko w przypadku nierozpoczęcia kursu z winy MAMK.

Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany wysokości opłaty, która może wynikać np. z czynników ekonomicznych. Zgłoszenie uczestnictwa i wpłata wpisowego stanowią rezerwację miejsca na szkolenie. Wpisowe podlega zwrotowi tylko w przypadku nierozpoczęcia kursu z winy MAMK.  Rekrutacja dotyczy osób legitymujących sie wykształceniem minimum średnim. W przypadku legitymowania się zrealizowanym w części tematycznej programem nauczania istnieje możliwość zaliczenia wybranych przedmiotów. Na potrzeby realizacji programu kadra dydaktyczna może ulec zmianie. 

Integralną częścią programu jest Statut MAMK.

  1. Kadra:

Prof. zw. dr hab. Wiaczesław Andrejczuk.

Dr n. farm. Piotr Kaczmarczyk

Lek. med. Marcin Sowiński

Lek. med. Janusz Wietecha

Mgr farm. Joanna Kaczmarczyk

Rat. med. Mgr farm. Marek Molski

* Pozostałe obciążenie dydaktyczne obejmuje konsultacje, przygotowanie i udział słuchacza w egzaminie/zaliczeniu. Samodzielną pracę słuchacza realizowaną poprzez przygotowanie do zajęć (np. opracowanie analizy przypadku). Przygotowanie do zaliczenia lub egzaminu z przedmiotu i zadanego materiału. Wyszukiwanie informacji z użyciem technik informatycznych, praktyczne ćwiczenia z przygotowaniem i wykorzystaniem metod eksponujących nauczanie, takich jak: filmy, pokazy-prezentacja multimedialna.

* Organ prowadzący podejmuje decyzje o rozpoczęciu kierunku w przypadku grupy mniejszej niż 20 osób. 

* Wpisowe podlega zwrotowi tylko w przypadku nierozpoczęcia kursu z winy Akademii.